Kodeks poklicne etike članov združenja

Objavljeno .

 1. Kodeks zavezuje člane Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije in postavlja načela obnašanja v zvezi z odgovornostjo do javnosti, naročnikov in poklicnih kolegov. Kodeks je članu vodilo pri opravljanju strokovnih nalog ter določa temeljne prvine njegovega etičnega in poklicnega obnašanja v stroki in javnosti.

 2. Strokovna neodvisnost, neoporečnost in nepristranskost so bistvena načela člana združenja. Član Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije ne sme biti na noben način, ki bi ogrožal njegova temeljna načela udeležen pri zadevi, za katero opravlja cenitev ali izvedensko mnenje.

 3. Član Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije spoštuje strokovna pravila, načela in standarde ter poklicno etična načela, povečuje kakovost storitev in opravlja poklicne naloge po svojih najboljših močeh.

 4. Član Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije vzdržuje visoke standarde strokovnosti, etičnosti in dostojanstva ter dosledno izvaja sklepe Društva sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije oziroma deluje v skladu z njegovimi smernicami.

 5. Član Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije nenehno spremlja teoretične in praktične dosežke v stroki ter se strokovno izpopolnjuje. Posebno pozornost posveča usposabljanju mlajših kolegov, zato nanje prenaša svoje strokovno znanje.

 6. Sodelovanje med člani Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije temelji na tovarištvu, prijateljstvu, odkritosti in izmenjavanju izkušenj. Član Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije svojemu stanovskemu kolegu ne odreče pomoči z nasvetom ali mnenjem. Ceni in spoštuje znanje, dostojanstvo in strokovnost vsakega sodelavca pri ocenjevanju ter v drugih poklicih in dejavnostih.

 7. Načela obnašanja članov Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije vsebuje skupna stališča glede odgovornosti, javnega interesa, zaupnosti, neoporečnosti, nepristranskosti, neodvisnosti in dolžne poklicne skrbnosti in strokovnosti. Član Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije učinkovito opravlja strokovne naloge in izpolnjuje obveznosti ter dosledno spoštuje etična načela in pravila iz kodeksa. Zadane naloge opravlja strokovno, pošteno, resnicoljubno, prizadevno, torej vsestransko zaupanja vredno.

 8. Član Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije sme prevzeti samo tiste naloge, za katere lahko upravičeno pričakuje, da jih bo opravil strokovno neoporečno. Ocenitev vrednosti utemeljuje z vso občutljivostjo iz strokovnega zornega kota in priporočil Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije ne glede na vrsto prevzete naloge.

 9. Če Združenje sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije prevzema obveznosti tako, da služi javnemu interesu, opravičuje zaupanje javnosti in izkazuje predanost poklicu.

 10. Da bi ohranjal in poglabljal zaupanje javnosti, član Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije opravlja svoje obveznosti kar najbolj neoporečno.

 11. Kodeks je sprejelo Združenje sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije na zasedanju dne 25. 10. 2002.

 12. Z včlanitvijo v Združenje sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije se člani zavežejo, da bodo delovali po načelih tega kodeksa.

Predsednica Zbora                                                                                      Predsednik društva

Franka Ozbič, l.r.                                                                                          France Gorše, l.r.