Objava sprememb Zakona o sodiščih

Objavljeno .

Pozdravljeni

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015 objavljen:

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-L)

z naslednimi besedilom:

85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
Osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, se smejo sklicevati na ta status:
– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo sodišča v sodnem postopku,
– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku ali
– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.
Osebe, imenovane za sodnega tolmača, se smejo sklicevati na ta status:
– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa,
– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic,
– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.«.
8. člen
V prvem odstavku 86. člena se za se besedo »tolmače« doda besedilo »na podlagi javnega poziva«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, dvakrat v koledarskem letu objavi poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se objavi glede na potrebe na posameznem strokovnem področju in podpodročju izvedenskega ali cenilskega dela oziroma glede na potrebe za posamezen tuj jezik, ki se ugotovijo na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov posameznih sodišč.«.

Objava novih predpisov v Uradnem listu

Objavljeno .

Pozdravljeni!

Vse člane obveščamo, da so bili v Uradnem listu objavljeni novi predpisi:

Spremembe Zakona o sodiščih - NUJNO

Objavljeno .

Pozdravljeni!

G.Peter Fajdiga je poslal naslednje sporočilo:

Gre za spremembo zakona o sodiščih, ki je v skrajšanem postopku prispela v državni zbor 12. 12.. 2014 - dostopno na naslednji povezavi:

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/ca20e00582ea607de11b17cd77ecc0a9ba0ffbe505639e0f8db4787043cdf1a2

Minister za pravosodje je očitno podlegel lobiranju Slovenskega inštituta za revizijo. Po predlogu naj bi se sodni cenilci smeli sklicevati na svoj status samo, kadar bi delali na zahtevo sodišča v sodnem postopku oz. na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku.

Mislim, da bi morali nemudoma reagirati in posredovati dopise na:
Odbor za pravosodje Državnega zbora ter na Zakonodajno pravno službo DZ.

Zaradi poslabšanja dostopnosti storitev in omejevanja konkurence bi bilo potrebno poslati dopise na Odvetniško zbornico Slovenije in Zvezo potrošnikov Slovenije.

O naših stališčih bi bilo treba obvestiti medije, v kolikor je mogoče, se povezati z drugimi združenji.

Naj novica takoj zaokroži med članstvom, poudarjam pa, če hočemo kaj spremeniti, je potrebno reagirati nemudoma. Dvanajsta ura je že odbila, zakon je v proceduri v Državnem zboru!

Torej se povežimo in odreagirajmo !

Moji kontakti: 040 217796, pfajdiga@gmail.com


Predsednik združenja daje komentar:

Članstvo se naj hkrati pozove, naj pod nujno poda svoje predloge kaj, komu in kako bi reagirali, da bi bila nova zakonska rešitev optimalna.

 
Sam lahko k navedenemu zapišem le, da že potekajo aktivnost skupaj s SICGRAS (gradbinci), da bi se kaj doseglo in tudi preko nekaterih poslancev državnega Zbora, vendar so možnosti majhne, glede na načrtno delo nekaterih, ki poteka že od leta 2007.