Poziv za namenitev 0,5% dohodnine Združenju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV
IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE
SLOVENIJE
Borejci 1a, 9251 TIŠINA
[email protected]


Štev.: 9/2019
Dat.: 21.10.2019


Vsem članom ZSICkmet


Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije ima na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje RS, št. 014-8/2018/12, z dne 23.08.2018, status nevladne
organizacije v javnem interesu na področju pravosodja. To dejstvo je vključeno v Pravila ZSICkmet dne 17.11.2018 ter zavedeno pri pristojnem upravnem organu za registracijo
združenja – Odločba Upravne enote Murska Sobota, št. 215-27/2019-5(0201), z dne 14.03.2019.

Zgoraj navedena dejstva omogočajo, da se davkoplačevalci, skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2)(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) opredelijo, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene
po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Za splošno-koristne namene po tem členu se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali
določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.


Pozivamo vse člane ZISCkmet (ti pa lahko tudi svoje sorodnike, prijatelje, znance,……), da stopijo na najbližji davčni urad (FURS) in priglasijo bodočo odvedbo 0,5% dohodnine
našemu združenju: Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije, Borejci 1a, 9251 Tišina, matična številka 5897220000, davčna številka 27021432, TRR: SI56 0230 0001 9572 772 pri NLB d.d.

Miran Lovrin
Predsednik ZSICkmet

Delavnica SICOS - cenilcev strojne stroke

Objavljeno .

Pozdravljeni

Od društva SICOS - združenje sodnih izvedencev in cenilcev strojne stroke, smo dobili vabilo na delavnico, ki bo 15. 10. 2019 ob 16.uri na Fakulteti za strojništvo.

Če je kdo zainteresiran in ga tema zanima, se je lahko udeleži.

Več v pripeti datoteki

Plačilo članarine 2019 - OPOMIN

Objavljeno .

Pozdravljeni

V ZSICkmet ugotavljamo, da nekateri posamezniki še vedno niso plačali članarine združenju za leto 2019. 

Poziv za plačilo članarine je bil objavljen  v Vabilu za Zbor ZSICkmet, ki je bil dne 16.03.2019: ".......članarina, ki za leto 2019 znaša 75,00 EUR. Član (razen novo sprejeti) mora imeti plačano članarino tudi za predhodni dve leti....članarino je potrebno nakazati do vključno 14.03.2019 (!), na naslov ZSICkmet: TRR: SI56 0230 0001 9572 772, Sklic: 00 2019, ........Namen: ČLANARINA 2019. 

Vse, za katere plačujejo članarino/kotizacijo podjetja, naj plačilni nalog izpolnijo tako, da bo iz tega nesporno razvidno, na koga se plačilo nanaša!!"

Ravno tako se ugotavlja, da so, sicer redki, posamezniki, ki so evidentirali prisotnost na izobraževanju (podpis), nimajo pa plačane članarine/kotizacije, kar je predpogoj za izdajo potrdila o izobraževanju. Ker se čaka z natisom potrdil lepo naprošamo, da se obveznosti poravna takoj, saj naknadni natis potrdil, ker to poteka v tiskarni, ne bo možen.

 

V kolikor kdo ni prepričan, ali ima svoje obveznosti do ZSICkmet poravnane, naj pošlje mail na naslov predsednika, ki bo opravil preveritev glede plačila obveznosti.

 

Miran Lovrin, 

preds. ZSICkmet